?stanbul?da uzman hekim kadromuz ile hijyenik hastane ?artlar?nda burun esteti?i
KBB uzmanlar? kulak, burun, bo?az ve bu organlarla yak?ndan ili?kili ba? ve boyun bölgesinde meydana gelen hastal?klar?n t?bb? ve cerrahi tedavisini yapmaya yönelik uzmanl?k e?itimini alm?? hekimlerdir. Klini?imizde modern bir ortamda en son teknolojik aletler ve güncel t?bbi bilgiler kullan?larak bu hastal?klar?n t?bbi ve cerrahisi tedavisi yap?lmaktad?r. A?a??daki hastal?klar klini?imizde tedavisi yap?lan hastal?klardand?r.
Burun t?kan?kl??? ; burnun normal fonksiyonlar?n? yerine getiremedi?i bir durumdur ve ki?inin rahat nefes al?p vermesinde zorluklar ya?atmaktad?r. Burun, solunum sisteminin ba?lang?ç noktas?d?r ve havan?n akci?erlere ula?madan ?s?t?l?p nemlendirildi?i aland?r. Vücudun di?er tüm organlar? kadar burun da bir o kadar önemli bir organd?r ve ki?inin nefes al?p vermesinde büyük bir yeri bulunmaktad?r. Burun çe?itli sebeplerden dolay? t?kanabilir ve ki?inin nefes al??veri?ini k?s?tlayabilmektedir.
Nefes al??veri?ini etkiledi?i kadar ayn? zamanda koku almay? da zorla?t?rmaktad?r. Burun t?kan?kl???; alerjik reaksiyonlar, mevsim geçi?leri, yap?sal bozukluklar nedenleri sonras? meydana gelebilmektedir. Alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan burun t?kan?kl??? tedavi edilmedi?i taktirde ya da tedavide geç kal?nd???nda sorun ilerler ve ast?ma kadar gidebilmektedir. Burun t?kan?kl???na en s?k sebep olan durumlar; grip, so?uk alg?nl???, sinüzit, ve enfeksiyonlard?r. Burun t?kan?kl??? ya?ayan ki?iler normal ?artlarda burnundan nefes al?p veremedikleri için nefes al?p verme i?i a??z yoluyla yap?l?r ve buda ki?ide a??z kurulu?una, uyku esnas?nda horlamalara neden olmaktad?r. Hamilelik döneminde de burun t?kan?kl??? sorunu ya?anmaktad?r ve buna neden olan annelik hormonunun fazla salg?lanmas? sonucu burun yap?s?nda ?i?me meydana gelerek nefes al??veri?i zorla?maktad?r.

Burun t?kan?kl??? hem yeti?kinlerde hem de çocuklarda s?kl?kla ortaya ç?kan bir problemdir ve çocuklarda bu problemin ortaya ç?k?? sebebi geniz eti büyümesi olarak bilinmektedir. Ço?unlukla 2 ya??ndan sonra gün yüzüne ç?kan burun t?kan?kl?klar? geniz eti büyümesi sonras? olu?maktad?r. Do?u?tan da var olabilen burun t?kan?kl??? ise burun kanallar?n?n tam olu?amam?? olmas?d?r. Burun t?kan?kl??? ya?ayan ki?iler en çok yatar pozisyonda olduklar? an zorlanmaktad?r çünkü yatar pozisyonda iken yer çekimi etkisi ortadan kalkmakta ve kan?n kalbe gidi?i zorla?maktad?r.
Burun esteti?i olarak adland?r?lan rinoplasti; çe?itli sebeplerden burun yap?s?n?n bozulmas? sonucu burun anatomisinin tekrar eski haline dönmesini amaçlayan bir operasyondur. Rinoplasti hem sa?l?ksal sorunlar nedeni ile hem de estetik amaçl? olarak iki ?ekilde uygulanmaktad?r. Rinoplasti i?lemi ile burun deformiteleri onar?lmak, do?um kusurlar?n? gidermek ve burun fiziksel görünümünü de?i?tirmek gibi durumlar amaçlanmaktad?r. Burun esteti?i, sadece burun görüntüsünden memnun olmamakla de?il ayn? zamanda koku alma konusunda s?k?nt? çekmekle de yap?labilen bir operasyondur. Yüz bölgesi ki?ilerin en çok göz temas? kurulan bir aland?r ve yüz bölgesinde olu?an en ufak bir kusur ki?ilerin psikolojik yönden etkilenmelerine sebebiyet vermektedir. Burun deviasyonu ; burun e?rili?i olarak bilinmektedir ve burun septum yap?s?n?n çe?itli sebepler nedeni ile sa?a ya da sola kaymas? durumu ile karakterize olan bir rahats?zl?kt?r. Burun deviasyonu genetik olup do?u?tan var olabilece?i gibi sonradan da travma sonucunda da geli?ebilmektedir. Ço?unlukla çocukluk ça??nda travmalar?n olu?mas? deviasyon durumuna daha çok yol açmaktad?r. Burun orta duvar?n?n sa??na ya da sola do?ru kaymas? sonucu burun deviasyonu rahats?zl??? geli?mektedir ve ki?inin nefes al??veri?ini gerçekle?tirmesine engel olabilmektedir. Burun deviasyonu geli?mesi ile beraber burun deliklerinden birinin kapanaca?? için ki?inin nefes almas? zorla?makta ve bu sebeple ya?am? da s?k?nt?ya girmektedir. Burun deviasyonu sorunu ya?ayan ki?iler burun esteti?i yapt?rmak istemekte ve ya?ad?klar? sorun ortadan kalkarak sonuçlardan son derece memnun kalmaktad?rlar. Burun orta duvar? anne karn?ndan itibaren geli?meye ba?lamakta ve belirli bir ya?a kadar burun geli?imi devam etmektedir. Fakat bu geli?im sürecinde buruna d??ardan al?nan darbeler ve travmalar burun kemi?inin kaymas?na neden olabilmektedir. Burun kemi?i kaymas? sadece sonradan meydana gelmemekte ve do?u?tan da geli?im süreci sorunlar? ile de meydana gelebilmektedir.