Hijyenik klima santrali , ameliyathane, laboratuvar, hastane, g?da üretim tesisi, ar?tma tesisi gibi ortamlarda kullan?lan ve havay? temizlemeye ve ?artland?rmaya yönelik tasarlanm?? klima sistemidir. Hijyenik klima santrallerinde, havay? temizlemek ve ?artland?rmak için özel filtreler, havaland?rma sistemleri ve kontrol sistemleri kullan?l?r.
Hijyenik klima santrallerinin ba?l?ca özellikleri ?unlard?r:

Havay? yüksek oranda temizleme ve ?artland?rma özelli?i: Hijyenik klima santralleri , havay? %99'a varan oranda temizleyebilir ve ?artland?rabilir. Bu, ortamdaki havay? steril hale getirmeye yard?mc? olur. Özel filtreleme sistemi: Hijyenik klima santrallerinde, havay? temizlemek için özel filtreler kullan?l?r. Bu filtreler, toz, polen, bakteri, virüs gibi zararl? maddeleri tutarak havay? temizler.
Etkili havaland?rma sistemi: Hijyenik klima santrallerinde, havay? etkili bir ?ekilde da??tan havaland?rma sistemleri kullan?l?r. Bu sistemler, havay? homojen bir ?ekilde da??tarak ortamdaki hava kalitesini art?r?r.
Hijyenik klima santralleri, a?a??daki gibi ortamlarda kullan?l?r:

Ameliyathaneler: Ameliyathanelerde, hastalar?n enfeksiyon kapma riskini azaltmak için hijyenik klima santralleri kullan?l?r.
Laboratuvarlar: Laboratuvarlarda, hassas testlerin yap?lmas? için hijyenik klima santralleri kullan?l?r.
Hastaneler: Hastanelerde, hastalar?n ve çal??anlar?n sa?l???n? korumak için hijyenik klima santralleri kullan?l?r.
Hijyenik klima santralleri, ortamdaki hava kalitesini art?rmak ve çal??anlar?n ve hastalar?n sa?l???n? korumak için önemli bir sistemdir.